KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NetSecure Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone odbiorcom tj.:
  1. podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  2. Biuro rachunkowe
  3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
  4. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki)
  5. podmioty upoważnione z mocy prawa na udokumentowany wniosek

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług